Stojčević, Dušan

Biografija

Stojčević, Dušan

(Lipovčani kraj Čazme, 1909. - Zagreb, 1979.)

Učitelj i pisac za djecu. Pjesme je počeo pisati kao mladi učitelj. Poslije 2. svjetskog rata piše pjesme i priče za djecu, a objavljivane su u časopisima: „Zadrugar“, „Radost“, „Smib“, „Galeb“, „Vesela sveska“ i „Modra lasta“.

Izvori

Muzeji

Gradski muzej Čazma, Čazma link

Gradski muzej u Čazmi vlasnikom je Memorijalne sobe književnika i agronoma Slavka Kolara koja nastaje od ranih 1970-ih godina, a danas broji 227 predmeta. Zbirka nakon 1990. godine više nije u memorijalnoj sobi sa stalnim postavom, ali se izlaže na povremenim izložbama. Muzej sadrži Zavičajnu zbirku u kojoj se sabiru osobni predmeti, dokumenti, rukopisi, knjige zavičajnih književnika.

Zbirke

Zbirka dokumenata Gradski muzej Čazma, Čazma

Zavičajna zbirka Gradski muzej Čazma, Čazma

Zbirka do sada sadrži: knjige s ilustracijama grafičarke Zdenke Pozaić, knjige s ilustracijama Slavka Vörösa (Vereš), knjige Đure Šurmina, Đure Sudete, Eugena Dapca (otac), Ivana Dončevića, povijesni časopis Koprive (uvezena izdanja od 1912. do 1926. kada je vlasnik, ilustrator i karikaturist bio Slavko Vörös, časopise "Radost", "Smib" i "Modra lasta" s objavljenim radovima učitelja i pjesnika Dušana Stojčevića, novinara i književnika Dragana Smuđa i drugih, lokalnih i zavičajnih autora. Zbirka je u nastajanju.

Predmeti

Pohvala Dušanu Stojčeviću od Narodnog odbora Kotara Čazma, 03.07.1954. Autor: Narodni odbor kotara Čazma dokumenti, pohvalnica

Dokument - pohvalnica izrađen je ručnom grafičkom tehnikom. U zakošenu nacrtanom zlatnom bojom okviru upisan je crnim tušem sadržaj Pohvale koja mu se dodjeljuje "za zalaganje u radu i postignute uspjehe u školskom i vanškolskom radu". Ispod teksta je parola: SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU, mjesto i datum izdavanja, Broj: 6-860 te su potpisi predsjednika savjeta i predsjednika NOK-a. Ispod potpisa izvedena je crvenom i plavom bojom stilizirana vrpca kao na pergameni, otisnut pečat plavom tintom NOK-a Čazma oko kojega je obojena imitacija pečatnog voska tamnocrvene boje (Jadranka Kruljac-Sever) Inv. br. 6647

Ilustracije

Spomenica Dušanu Stojčeviću časopisa "Radost", 13.11.1975. Autor: Izdavačko štamparsko poduzeće "Naša djeca", Zagreb spomenica, dokumenti

Na kartonu je s bijelim rubom blijedonarančaste boje smeđim slovima tiskan obrazac u koji je vlastoručno upisano ime i prezime primatelja Dušana Stojčevića. Spomenica se dodjeljuje povodom 25. godišnjice časopisa "Radost" za predani rad na području stvaralaštva za djecu i plodnu suradnju u časopisu "Radost". Pri dnu je potpisan tintom predsjednik odbora za proslavu. (Jadranka Kruljac-Sever) Inv. br. 6648

Ilustracije

Peć, 1978. Autor: Stojčević, Dušan tiskovina

Pjesma objavljena u časopisu "Smib" br. 11, 1.2.1978. Inv. br. 7365

Ilustracije

Diploma Dušanu Stojčeviću gradnje Autoputa Bratstvo - Jedinstvo, 29.11.1949. Autor: Nepoznati autor diplome

Diploma formata A4 s grafikom u obliku trake s lijeve strane obrazca zauzima 1/4 obojenog blijedo narančastog polja kojem je gornji dio uz traku prazan zatim je vodoravno u odnosu na papir postavljena traka koja počinje grbom omladinskih radnih akcija srpom i čekićem te se proteže prema desnoj strani kao poravnat vijenac od maslina. Ispod je tekst tiskan crnim slovima i rukopisno upisanim podatcima o dobitniku diplome. Pri kraju je pečat ORA-e i potpis komandanta plavom tintom. (Jadranka Kruljac-Sever) Inv. br. 6649

Ilustracije