Bogišić, Baltazar

Biografija

Bogišić, Baltazar

(Cavtat, 1834 - Rijeka, 1908)

Bogišićev interes obuhvaćao je obiteljsko i zadružno pravo, pitanja pravnog nazivlja, pravnu povijest Dubrovnika itd.; skupljao je i objavljivao narodne pjesme pa od njega potječe izdanje starohrvatskih bugarštica s temeljitim uvodom o bugaršticama. Bio je jedan od najvažnijih promicatelja prav. znanosti u nas, utjecao je na istraživanja slavenske povijesti i prava u Europi. Preteča je etnološkoga smjera u prav. znanosti i moderne sociologije prava. U Cavtatu se čuva njegova bogata prepiska sa znamenitim suvremenicima, knjižnica i zbirka umjetničkih predmeta.

Izvori

Muzeji

Zbirka Baltazara Bogišića HAZU, Cavtat link

Od 1955. Zbirka Baltazara Bogišića djeluje u okrilju HAZU kao radna jedinica Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. Bogišićev bogati i zanimljivi kabinet čine muzejske i knjižne kolekcije s više od 28000 predmeta, napose i njegov osobni arhiv s korespondencijom, k tome i arheološka zbirka koju je Bogišić utemeljio 1898. Bogišićeva knjižnica sadržava oko 15000 naslova (knjiga, brošura, časopisa, inkunabula, rukopisa i zemljovida). Arhivska građa je tematski razređena u 40 cjelina (pravna povijest, etnografija - narodni običaji, književnost, povijest i dr., te Bogišićev biografski arhiv kojemu se prispaja i njegova osobna prepiska s više od 10 000 jedinica. Zbirka se nalazi u renesansnom kompleksu kneževa dvora. Zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu utemeljila je Marija Bogišić-Pohl, sestra Balda Bogišića, 1909.-1912. g.

Ustanove

Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU, Zagreb

Izložbe, projekti, publikacije

Baltazar Bogišić 1834. - 1908 Odabrana bibliografija

Izložba "Život i djelo Baltazara Bogišića 1834. - 1908." sa pregledom historijata i sadržaja Bogišićevog muzeja i biblioteke u Cavtatu Odabrana bibliografija

Stručni rad Stane Đivanovića

Perišin, Stane. Program obnove i prezentacije objekata Zbirke Baltazara Bogišića HAZU u Cavtatu link Odabrana bibliografija

Tekst Stane Perišin sadrži i: Popis važnijih rukopisnih inventara Bogišićeve ostavštine. Objavljeno u časopisu "Informatica Museologica" 27, 1-2(1997.)

Benc-Bošković, Katica. Baltazar Baldo Bogišić Sistematičar u prikupljanju etnografske građe link Odabrana bibliografija

Tekst objavljen u časopisu "Etnološka istraživanja", 11 (2006.) U Bogišićevom muzeju u Cavtatu sačuvana je bogata kulturno-povijesna građa koja sadrži i 55 etnografskih predmeta, većinom s dubrovačkog područja.